نقش رفتارهای مربی در نیازهای روانشناختی، انگیزش و بهزیستی دانشجویان در کلاس تربیت بدنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رفتار حرکتی ورزشی، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،آذربایجان شرقی، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی ورزشی، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،آذربایجان شرقی، ایران

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش رفتارهای بین فردی مربیان، بر نیازهای اساسی روان‌شناختی، تنظیمات انگیزشی و شاخص‌‌های بهزیستی در دانشجویان واحدهای عمومی تربیت بدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود. که روش انجام این پژوهش از نوع همبستگی بود و دانشجویان پرسشنامه‌های نیازهای اساسی روان‌شناختی- فرم کوتاه، انگیزش در تربیت بدنی ، بهزیستی عواطف مثبت و منفی را تکمیل کردند و همچنین شاخص توده بدنی (BMI) آنها اندازه‌‌‌‌‌‌گیری شد. بر اساس روش مورگان، 499 نفر از دانشجویانی که در سال 1398 دروس رشته تربیت بدنی را انتخاب کرده بودند، انتخاب شدند و در ‍تحقیق شرکت کردند. نتایج بیانگر آن بود که رفتار خنثی کننده نیاز مربی رابطه مثبت با عاطفه منفی دانشجویان و رابطه منفی با عاطفه مثبت دانشجویان داشت و رفتار حامی مربی میزان رضایت دانشجویان از نیازهای اساسی را افزایش داد. رفتارهای حمایتی مربیان با ارضای نیاز استقلال و داشتن تاثیر مثبت بر افزایش رفاه دانشجویان باعث تسهیل ارضای نیازهای اساسی دانشجویان وتنظیم انگیزش مستقل آنها در کلاس‌های تربیت بدنی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of teacher's behaviors in psychological needs, motivation and well-being of students in physical education class

نویسندگان [English]

  • mahta eskandarnejad 1
  • behzad behzadnia 2
  • zahra ranjkesh 3
1 Associate Professor of Sports Movement Behavior, Tabriz University, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, East Azerbaijan, Iran
2 Assistant Professor of Sports Movement Behavior, Tabriz University, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, East Azerbaijan, Iran
3 tabriz university
چکیده [English]

The aim of this study was to test the effect of teachers, interpersonal behaviors on students, basic psychological needs, motivational regulations, and well-being in college physical education (PE) programs. The research design was correlational, and students filled out basic psychological need satisfaction and need frustration scale, motivational regulations in PE, and positive and negative affects, as well as students, body mass index (BMI) measured. Based on the Morgan method, 499 students who choose PE courses randomly selected and participated in this study at the University of Tabriz at 2019.The results showed that students, perceptions of their teachers, need-supportive behavior positively related to students, positive affect via students, experience of need satisfaction, whereas, teachers’ need-thwarting behaviors positively related to students’ negative affect and negatively related to students’ positive affect via students’ experience of need frustration of this study shows that need-supportive behaviors positively enhanced students relative autonomy and positive affect. To enhance students’ well-being, teachers’ need-supportive behaviors facilitate students’ need satisfaction and their autonomous motivational regulation in college PE programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic psychological needs
  • motivational regulations
  • well-being
  • college physical education