بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار تحت پوش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر )

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان

3 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران

4 کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه توجه به زنان به عنوان یک گروه مشخص در خانواده و جامعه مطرح گردیده است. پذیرفتن این امر که زنان گروهی پویا، پرتحرک و با انگیزه های فراوان می باشند، می تواند در مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و سرنوشت شان (که به سرنوشت کل جامعه گره خورده است) بسیار مؤثر واقع گردد. در این راستا، پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر تدوین گردیده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر می باشد که از این میان تعداد 265 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد و جهت برآورد اعتبار و پایایی آن، به ترتیب از اعتبار صوری و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق شامل پایگاه اجتماعی، طرد اجتماعی، نگرش اجتماعی، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی با متغیر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در سطح معناداری کوچکتر از 01/0 مورد تایید است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از آن است که متغیرهای مؤثر و معنی دار در مدل رگرسیونی در مجموع 5/46 درصد از تغییرات متغیر وابسته کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار را تبیین نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Factors Affecting Quality of Life (Case Study: Women Heads of Households under the Auspices of Imam Khomeini Relief Committee in Piranshahr)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • Hassan Montazery khosh 2
  • Mousa Saadati 3
  • Sajedeh Eslami 4
1 Professor of social science in university of Kashan
2 PhD of the sociology of social problem in university of kashan
3 Assistant Professor of Sociology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran m.saadati@soc.ikiu.ac.ir
4 Graduated in Sociology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Today women are considered as a specific group in family and society. Accepting that women are active and stimulus can influence their participation in decisions. The goal of this study was to investigate the sociological factors affecting the quality of life of women heads of households under the auspices of the Imam Khomeini Relief Committee in Piranshahr. The research method of the present study is survey. The statistical population includes all female-headed households under the auspices of the Imam Khomeini Relief Committee in Piranshahr, of which 265 people were selected using the Morgan table as the sample size. The data collection tool is a questionnaire and to estimate its validity and reliability, face validity and Cronbach's alpha coefficient have been used, respectively. The results showed that the correlation between the independent variables of the study including social status, social exclusion, social attitude, social capital and social support with the quality of life of women heads of households at a significance level less than 0.01 is confirmed. The results of regression analysis also indicate that effective and significant variables in the regression model have explained a total of 46.5% of the changes in the quality of life of women heads of households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Quality
  • Social Capital
  • Social Exclusion
  • Social Attitude
  • Women Supervising Family