نقش پیش‌بینی کنندگی سطح فعالیت بدنی بر اضطراب اجتماعی، عزت نفس و تصویر بدنی در دانش-آموزان نوجوان دختر

نویسندگان

1 دانشیار رفتار حرکتی ورزشی، ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری حرکتی، دانشگاه تبریز، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی سطح فعالیت بدنی بر اضطراب اجتماعی، عزت نفس و تصویر بدنی در دانش-آموزان نوجوان دختر بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان دختر 12 تا 16 ساله ناحیه یک شهرستان میانه تشکیل دادند که از این میان تعداد 160 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از پنج مدرسه به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های فعالیت بدنی عمومی، عزت نفس روزنبرگ، تصویر بدنی فیشر و اضطراب اجتماعی واتسون و فرند استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به روش اینتر انجام گرفت. نتایج نشان داد بین فعالیت بدنی با اضطراب اجتماعی، عزت نفس و تصویر بدنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج به‌دست آمده توانایی پیش‌بینی اضطراب اجتماعی، عزت نفس و تصویر بدنی دانش‌آموزان براساس سطح فعالیت بدنی آن‌ها را نشان داد. پس فعالیت بدنی اثر مثبتی بر سلامت روان دختران نوجوان با بهبود اضطراب اجتماعی، عزت نفس و تصویر بدنی دارد. بنابراین توصیه می‌شود آموزش‌های لازم در خصوص تغییر سبک زندگی و افزایش میزان فعالیت بدنی در نوجوانان دختر ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The predictive role of physical activity level on social anxiety, self-esteem and body image in female adolescent students

نویسندگان [English]

  • mahta eskandarnejad 1
  • Rogayeh Alizadeh 2
  • Neda fekrvand leilabadi 3
1 Associate Professor of Motor Movement Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, East Azerbaijan, Iran
2 M.Sc Student of Motor Learning, Tabriz University, Iran
3 Faculty of Physical Education, University of Tabriz
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the predictive role of physical activity levels on social anxiety, self-esteem and body image in female adolescent students. The method of the present study is descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of 12- to 16-year-old female students in district one of Miyaneh city, from which 160 students were selected as a sample by cluster random sampling from five schools. In order to collect data, questionnaires of general physical activity, Rosenberg self-esteem, Fisher body image and social anxiety of Watson and Friend were used. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and linear regression analysis by Inter method. The results showed that there is a significant positive relationship between physical activity and social anxiety, self-esteem and body image. The results also showed the ability to predict students' social anxiety, self-esteem and body image based on their level of physical activity. So physical activity has a positive effect on the mental health of adolescent girls by improving social anxiety, self-esteem and body image. Therefore, it is recommended to provide the necessary training on lifestyle changes and increasing the amount of physical activity in female adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical activity
  • self-esteem
  • physical image
  • social anxiety
  • adolescent girls