تأثیر رضایت از زندگی بر موفقیت ورزشی تکواندوکاران نوجوان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

یکی از شاخصه‌های بهداشت روانی میزان رضایت از زندگی است که در موفقیت ورزشکاران نقش مهمی ایفا می‌کند. از این‌رو هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی و موفقیت ورزشی تکواندوکاران نوجوان بود. تحقیق حاضر کمی بوده و به روش پیمایشی انجام گردیده و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. شیوه جمع‌آوری داده‌ها میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش تکواندوکاران نوجوان دختر در مسابقات انتخابی تیم ملی ایران (283 نفر) بود که بر اساس فرمول کوکران، 163 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رضایت از زندگی دینر (1999) و نتایج انتخابی تیم ملی نوجوانان تکواندو بود. برای تعیین روایی، از نظر 15 نفر از متخصصین رشته مدیریت ورزشی استفاده شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار کرونباخ 95/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (بررسی طبیعی بودن داده‌ها) و از همبستگی اسپیرمن و اندازه‌گیری میانگین استفاده شده است؛ که بدین منظور از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که رضایت از زندگی با موفقیت ورزشی همبستگی دارند. همین‌طور میزان رضایت از زندگی در تکواندوکاران نوجوان دختر بالا است. با توجه به نتایج می‌توان چنین گفت که مدیران ورزشی باید با تمرکز بر تاثیر رضایت از زندگی بر رفتار ورزشکاران، ضمن برقراری ارتباط بیشتر با آن‌ها توجه بیشتری به احساسات ورزشکاران نموده، تا از این طریق بتوانند ناهنجاری‌های رفتاری آن‌ها را کاهش داده و موجبات موفقیت ورزشی و اخلاقی آن‌ها را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of life satisfaction on the athletic success of adolescent taekwondo practitioners

نویسندگان [English]

  • Hojjat rezazadeh 1
  • mohsen sadeghi 2
1 Master of Sports Management, University of Tabriz
2 PhD Student in Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

One of the hallmarks of mental health is life satisfaction, which plays an important role in the success of athletes. Therefore, the aim of the present study was to investigate the relationship between life satisfaction and athletic success of adolescent taekwondo practitioners. The present research is quantitative and has been done by survey method and is applied in terms of purpose. The method of data collection is field and using a questionnaire. The statistical population of the study was adolescent female taekwondo fighters in the selection competitions of the Iranian national team (283 people). According to Cochran's formula, 163 people were randomly selected as the statistical sample of the study. The research tools included Diner Life Satisfaction Questionnaire (1999) and the selected results of the national youth taekwondo team. To determine the validity, 15 experts in the field of sports management were used. In order to evaluate the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha was used and Cronbach's value was 0.95. Kolmogorov-Smirnov test (data normality check) and Spearman correlation and mean measurement were used to analyze the data; For this purpose, SPSS software has been used. The results showed that life satisfaction was correlated with sports success. Life expectancy is also high among female adolescent taekwondo practitioners. According to the results, it can be said that sports managers should focus on the effect of life satisfaction on athletes 'behavior, while communicating more with them, pay more attention to athletes' feelings, so that they can reduce their behavioral abnormalities and cause sports success. And provide them morally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life satisfaction
  • sporting success
  • adolescent taekwondo practitioners