تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر آسیب‌های اجتماعی کاربران ورزشکار در دوران کووید-19

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشیارمدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

3 رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل شناسایی شده شبکه های اجتماعی مجازی بر آسیب های اجتماعی کاربران با فعالیت ورزشی در دوران تغییر سبک زندگی ناشی از کووید-19 می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – پس رویدادی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل گروهی از کاربران فضای مجازی می‌باشد توسط فضای مجازی به فعالیت‌های منظم ورزشی پرداختند. به دلیل نامعلوم بودن تعداد دقیق جامعه آماری، با استفاده از جدول کوکران تعداد 384 نفر از کاربران فضای مجازی با و بدون فعالیت ورزشی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در تحقیق، دو پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوای پرسشنامه‌ها توسط 10 تن از اساتید و متخصصین مدیریت و علوم ورزشی تأیید گردید. پایایی سئوالات در پژوهش حاضر نیز، از طریق آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شد که برای شبکه‌های اجتماعی مجازی و پرسشنامه آسیب‌های اجتماعب به ترتیب 84/0 و 88/0 بدست آمد که مناسب و مورد تأیید می‌باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از بین عوامل تاثیرگذار، به ترتیب بعد خانوادگی (79/2)، بعد سازگاری (53/2)، بعد عملکردی (33/2) و بعد روانی (17/2)، بیش‌ترین رتبه را در بین عوامل شبکه‌های اجتماعی مجازی و بعد اعتیاد به اینترنت (04/3)، بعد انزوای اجتماعی (72/2)، بعد تعارض ارزشها (49/2) و بعد افسردگی (97/1)، به ترتیب بیش‌ترین رتبه را در بین عوامل آسیب‌های اجتماعی در کاربران فضای مجازی با فعالیت ورزشی منظم در دوران شیوع ویروس کرونادارند. شبکه‌های اجتماعی مجازی بر آسیب اجتماعی کاربران فضای مجازی با فعالیت ورزشی منظم در دوران شیوع ویروس کرونا اثر معناداری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of identified factors of virtual social networks on the social harm of users with sports activities during the lifestyle change caused by covid19

نویسندگان [English]

  • Nasrin Kasbi 1
  • Fatemeh Abdavi 2
  • Yaghoub Badri Azarin 3
1 Tabriz university
2 Tabriz university
3 Dean of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of identified factors of virtual social networks on social harms of users with sports activities during the lifestyle change caused by Covid-19. The present study is a descriptive-post-event research. The statistical population of the present study includes a group of cyberspace users who engaged in regular sports activities through cyberspace. Due to the unknown number of the statistical population, 384 cyberspace users with and without sports activities were selected using the Cochran table. The instrument used in the research was two researcher-made questionnaires that the validity of the content of the questionnaires was confirmed by 10 professors and specialists in management and sports sciences. The reliability of the questions in the present study was measured by Cronbach's alpha, which was 0.84 and 0.88 for virtual social networks and the Social Injuries Questionnaire, respectively, which is appropriate and approved. The results of the present study showed that among the influencing factors, family dimension (2.79), adjustment dimension (2.53), functional dimension (2.33) and psychological dimension (2.17), respectively, had the highest rank among The factors of virtual social networks and the dimension of Internet addiction (3.04), the dimension of social isolation (2.72), the dimension of conflict of values ​​(2.49) and the dimension of depression (1.97), respectively, have the highest rank among the factors of harm. Social in cyberspace users with regular exercise during the outbreak of the coronary artery disease. Virtual social networks have a significant effect on the social harm of cyberspace users with regular sports activities during the coronavirus outbreak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social networks
  • social harms
  • users
  • sports activities
  • Covid-19