بررسی نقش شبکه تلویزیونی ورزش بر مشارکت ورزشی مردم

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

رسانه ­های گروهی در شکل ­دهی و جهت ­دهی باورها، نگرش و افکار جامعه و همچنین ایجاد بستری مناسب در توسعه ورزش نقش انکارناپذیری دارند. هدف این تحقیق بررسی نقش شبکه تلویزیونی ورزش بر مشارکت ورزشی مردم است. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد بالای 15 سال شهرستان ماکو است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از سالنامه آماری 1395 استان آذربایجان­ غربی جمعیت بالای 15 سال شهرستان ماکو 87241 نفر است. تعداد نمونه آماری جدول کوکران 384 تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (24/81%) مورد تائید قرار گرفت. در این تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی و از نرم‌افزار spss18 استفاده گردید. یافته­ های تحقیق نشان داد بین فرهنگ­ سازی، ترویج مشارکت اجتماعی، اطلاع­رسانی و آموزش در شبکه ورزش با مشارکت ورزشی مردم رابطه معنی ­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of sports television network on people's sports participation

نویسندگان [English]

  • Lila Babapour 1
  • sajjad ghadami 2
1 . M.Sc., Azerbaijan Lotus Wheel Higher Education Institute, Tabriz, Iran
2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Mass media play an indisputable role in shaping and directing the beliefs, attitudes and thoughts of the community, as well as the establishment of an appropriate setting in the field of sport development. The purpose of this study is to investigate the role of sport television network on people's sports participation. The present research is a descriptive-analytic study and so applied research. The statistical population of this study includes all people over 15 years old in Maku city. According to data from the Statistical Yearbook of 1395, in the city of Maku of west Azarbaijan province has population of over 15 years old 87241 people. The sample size of the Morgan table 384 was determined. The research instrument was a questionnaire, which was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (81.24%). In this research, correlation coefficient and spss18 software were used. Research findings showed that there is a significant relationship between culture development, promotion of social participation, information and education in sport network with sport participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture promotion
  • social participation
  • Education
  • sports network
  • Sports Participation