بررسی رابطه بین سطوح پیوستار انگیزش و میل به ادامه ورزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان؛ رویکردی از نظریۀ خودتعیین گری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین سطوح پیوستار انگیزش و میل به ادامه ورزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان بود. 221 دانش‌آموز دختر نوجوان استان آذربایجان‌شرقی با دامنه سنی 12-18 سال در سال 1398- 99 به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های تمایل به ادامۀ ورزش و تنظیم رفتار ورزشی را تکمیل کردند. داده‌های جمع‌آوری‌شده، به‌وسیلۀ نرم‌افزار spss24 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان دادند که از بین عوامل سطوح انگیزش، عدم انگیزه به‌صورت منفی و انگیزۀ درونی و همچنین تنظیم شناسایی‌شده به‌صورت مثبت، توانایی پیش‌بینی میل به ادامه ورزش را دارند؛ اما سایر سطوح پیوستار انگیزش اعم از انگیزۀ بیرونی و تنظیم متمایل به درون توانایی پیش‌بینی میل به ادامه ورزش را ندارند. بر این اساس و به‌صورت کلی می‌توان گفت که در ایجاد میل به ادامۀ ورزش در دختران نوجوان، نوع انگیزۀ به وجود آمده در آنان در جریان کلاس‌های ورزش، می‌تواند عاملی پیش‌بینی کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Continuum Levels of Motivation and Intention to Continue Physical Activities in Adolescent Female Students: A Self-Determination Theory Approach

نویسندگان [English]

  • الهام خداداده 1
  • Zahra Fathirezaei 2
1 MS student in motor behavior, Physical Activity and Sport Sciences faculty, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between, The levels of motivation and Intention to Continue Physical Activities in female adolescent students. 221 female adolescent students of East Aderbayjan province aged 18-12 years in 2019-2019 were selected by multistage cluster sampling and completed exercise continuity and exercise behavior regulation questionnaires. The collected data were analyzed by SPSS24 software. The findings showed that among the factors of motivation levels, lack of motivation negatively and internal motivation as well as positively identified regulation, they have the ability to predict the Intention to Continue Physical Activities. However, other levels of continuity of motivation, including external motivation and introjected regulation, do not have the ability to predict the desire to continue exercising. Accordingly, it can be said that in creating a desire to continue exercising in adolescent girls, the type of motivation they have created during exercise classes can be a predicting factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • Intention to Continue
  • girl adolescents
  • sport