دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، بهمن 1395 
مقایسه سبک زندگی جوانان معتاد و غیرمعتاد زندان‌های استان البرز

صفحه 1-25

سید محمد حسینی؛ پریا صدیقی؛ بهارک حامدی؛ زهره قبادی مهر