دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-116 
1. رابطۀ ادراک تصویر بدنی، شاخص تودۀ بدنی و فعالیت بدنی در زنان سالمند

صفحه 1-29

کوثر عباس پور؛ زهرا فتحی رضایی؛ حجت زمانی؛ مینا کشاورز؛ امیر قیامی