دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

ارتباط بین فرهنگ بروکراتیک، تنبلی اجتماعی، و اینرسی سازمانی در اداره ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

سجاد پاشایی