دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-21 
6. تاثیر یک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان

صفحه 153-178

یعقوب بدری آذرین؛ محمد موسائی؛ معصومه حضرتی اطهر


11. اولویت‌بندی خدمات بیمه ورزشی در جلب رضایت ورزشکاران آسیب دیده

صفحه 313-330

عباس شکیبی راد؛ سمانه صفری حسن‌آبادی؛ فهیمه نجفی علمدارلو؛ کاظم سیف پور