دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-315 
4. نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگی

صفحه 75-95

سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ عباس اکبرخواه